• Coach McKenzie
  2016-2017
  1st Period 8:20 – 9:15 - Athletics
  2nd Period 9:19 -10:14 Conference

  3rd Period 10:18 - 11:08 6th Grade PE

  Lunch 11:08 - 11:38
  4th Period 11:42 -12:32 6th Grade PE
  5th Period 12:36 - 1:26  7th Grade PE
  6th Period 1:30 - 2:20 6th Grade PE
  7th Period 2:24 - 3:20 Athletics
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Last Modified on August 15, 2016